Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-12
Автори
Боровик, Петро Миколайович
Непочатенко, Олена Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
ТДВ "Інститут обліку і фінансів"
Інструкція
В статті окреслені проблеми функціонування сучасних спеціальних режимів прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні та обґрунтовано шляхи їх вирішення. Розкрито особливості механізму справляння єдиного податку з сільськогосподарських підприємств. Визначено головні недоліки чинного пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу, що представлений в Україні єдиним податком для четвертої групи його платників. Обґрунтовано ключові напрями вдосконалення чинного механізму справляння єдиного податку з суб’єктів аграрного бізнесу. Зокрема запропоновано: 1) звільнити платників єдиного податку від сплати єдиного соціального внеску, військового збору та податку на доходи фізичних осіб з доходів, виплачених у формі дивідендів; 2) посилити рівень відповідальності його платників за проведення операцій, метою яких є оптимізація податкового навантаження самих суб’єктів та їх контрагентів; 3) запровадити механізм бюджетного перерозподілу частини мобілізованого єдиного податку з суб’єктів агробізнесу на фінансування робіт з охорони земельних ресурсів; 4) встановити ставку єдиного податку для тепличних комбінатів у розмірі 2 % від їх виручки.
Опис
The article outlines the problems in functioning of present-day special direct taxation regimes for agricultural producers in Ukraine and substantiates the ways of their solution. The features of mechanism of single tax collection from agricultural companies are shown. The main disadvantages of the effective direct taxation preferential regime for agricultural business in Ukraine are identified. This regime is represented in Ukraine by the single tax for the fourth group of its payers. The key ways are substantiated for improvement of the effective mechanism of the single tax collection from agricultural business entities. In particular, the following is proposed: 1) To exempt the single tax payers from the single social fee, military fee and the physical person income tax from the incomes paid in the form of dividends; 2) raise the responsibility level of its payers for operations whose purpose is optimization of the tax burden on the entities themselves and their counteragents; 3) to introduce the mechanism of budget redistribution of a part of the mobilized single tax from agricultural entities for financing of operations in protection of land resources; 4) to set the single tax rate for greenhouse facilities at 2 % of their earnings.
Ключові слова
оподаткування сільськогосподарських підприємств, пільговий режим прямого оподаткування агробізнесу, фіксований сільськогосподарський податок, єдиний податок, податкове регулювання
Бібліографічний опис
Непочатенко О. О. Проблеми пільгового режиму прямого оподаткування агробізнесу в Україні / О. О. Непочатенко, П. М. Боровик, В. І. Лелека // Облік і фінанси. - 2015. - № 4. - С. 112-117.