Управління оборотними активами аграрних підприємств як напрям підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції

Немає доступних мініатюр
Дата
2017
Автори
Барабаш, Леся Віталіївна
Бечко, Петро Кузьмич
Попиченко, Денис Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тома
Видавець
Ужгород
Інструкція
У статті висвітлено сучасні особливості провадження діяльності сільськогосподарськими підприємствами в умовах сучасних бюджетно-податкових змін. Проведено аналіз механізмів державної підтримки аграрних товаровиробників в Україні та зарубіжних країнах. Досліджено розвиток діяльності та ефективність використання оборотних активів сільськогосподарськими підприємствами Черкаської області у 2010–2015рр. Окреслено пріоритетні напрями розвитку відносин між державою та аграрними підприємствами на довготривалу перспективу.
Опис
The article highlights the modern features of agricultural activities enterprises in the conditions of modern budgetary and tax changes. The analysis of state mechanisms is carried out support for agricultural producers in Ukraine and foreign countries. Development is investigated activities and efficiency of use of current assets by agricultural enterprises Cherkasy region in 2010-2015. The priority directions of development of relations between the state are outlined and agricultural enterprises in the long run.
Ключові слова
оборотні активи, виробничі запаси, державна програма підтримки сільського господарства, пільговий механізм кредитування, моделі державного регулювання аграрного сектору економіки, current assets, inventories, state program to support rural economy, preferential lending mechanism, models of state regulation of the agricultural sector economy
Бібліографічний опис
Барабаш Л.В., Бечко П.К., Попиченко Д.А. Управління оборотними активами аграрних підприємств як напрям підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Ужгородського університету. Ужгород, 2017. Серія «Економіка». Випуск 1 (49). Том 1. С. 223–231.