Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6678
Title: ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ
Other Titles: Финансовая отчетность в системе управления сельскохозяйственным производством
Financial reporting in the system of management of the agricultural production
Authors: Кучеренко, Тамара Євгеніївна
Keywords: публічна бухгалтерська звітність
фінансова звітність
контрольовані активи
звіт про фінансовий стан
звіт про фінансові результати
звіт про власний капітал
облікова політика
управління капіталом
концепція інституціонального забезпечення фінансової звітності аграрного сектору економіки
публичная бухгалтерская отчетность
финансовая отчетность
контролируемые активы
отчет о финансовом состоянии
отчет о собственном капитале
отчет о финансовых результатах
концепция институционального обеспечения финансовой отчетности аграрного сектора экономики
управление капиталом
accounting reporting
financial reporting
controlled resources
balance sheet
report on financial results
report on property assets
institute of public accounting control
management of capital
Issue Date: 27-Apr-2011
Publisher: Умань : ВПЦ «Візаві» (СПД Сочінський)
Citation: Кучеренко Т.Є. Фінансова звітність у системі управління сільськогосподарським виробництвом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Т.Є.Кучеренко. – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». – Київ, 2011. – 31с.
Abstract: Кучеренко Т.Є. Фінансова звітність у системі управління сільськогосподарським виробництвом. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук, Київ, 2011. Дослідження присвячені науковому обґрунтуванню фінансової звітності під впливом сучасних економічних теорій облаштування суспільства, Концепції сталого розвитку, теорії капіталу та її практичній реалізації, що дозволить оцінити місію, стратегію і цілі сільськогосподарського підприємства, аграрної галузі щодо спроможності нарощувати власний капітал для виконання зобов’язань перед власниками і учасниками бізнесу. У роботі розглядаються теоретико-методологічні засади розбудови фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, її визначальність і підсистемність у системі бухгалтерського обліку, конкретизовано предмет, об’єкт вивчення, критерії формування принципів фінансової звітної, їх ієрархію, особливості облікової політики. Визначено пріоритетні напрямки методології і методики облікового забезпечення основних форм фінансової звітності сільськогосподарських підприємств під впливом теорії капіталу, глобалізації світового економічного простору, Концепції сталого розвитку суспільства. Розроблено концепцію інституціонального забезпечення фінансової звітності аграрного сектору економіки України, сучасні моделі управління капіталом аграрних підприємств, визначено заходи по реалізації методологічних і методичних завдань концепції та очікувані результати від її запровадження.
Description: Kucherenko T.I. Financial reporting in the system of management of the agricultural production. – Manuscript. Dissertation on the doctor degree receipt of economic sciences after specialty 08.00.09 – Аccounting, Analysis and Audit. National Scientific Center “Institute of agrarian economy”, Kyiv, 2011. Historical aspects of retrospective public accounting reporting, its maintenance, functions, high-quality signs, methods of estimation and use for the management necessities are probed. The theoretical and methodological financial reporting principles as scientific knowledge systems, its object, object of study, forming principles of current information under resource conception act of capital management are developed. Methodology priority directions and basic financial reporting forms registration providing method of agricultural enterprises with outer economic space globalization in the steady development society context are certain. Theory development directions and accounting reporting practices in the management system of the corporate capital are set. The public accounting reporting institute creation conception of the agrarian sector for the necessities of management on macro- and microlevel is grounded and developed.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6678
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Кучеренко_Т.Є..PDF605.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.