Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6198
Title: Фінанси, гроші та кредит
Authors: Бечко, Валентин Петрович
Keywords: фінанси
гроші
кредит
кредитна політика
Issue Date: 2017
Publisher: Умань : ФОП «Масловатий»
Citation: Методичні вказівки та завдання для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» для студентів напряму підготовки 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування» ОКР Бакалавр / укладачі: к.е.н., доцент Колотуха С.М, к.е.н., доцент Боровик П.М., к.е.н., доцент Бечко В.П., к.е.н., доцент Гузар Б.С., к.е.н., доцент Мельник К.М. – Умань : ФОП «Масловатий» – 2017. – 108 с.
Abstract: Розвиток в Україні ринкових відносин зумовив перебудову кредитно-грошових відносин. Це стосується насамперед розвитку грошової системи і грошового обігу, кредитної та валютної систем. Економіка України пройшла всі етапи реформування грошової системи, послідовного переходу до постійної грошової одиниці - гривні. Розроблено досить ефективну грошову систему - державну систему регулювання грошового обігу, інфляції. Вдається уникнути емісії грошей і збалансувати грошову й товарну масу. Докорінним змінам піддалася кредитна система, що тісно пов'язана з формуванням банківської системи. Зараз в Україні використовуються всі основні форми кредитів, розширені права комерційних банків у здійсненні комерційної діяльності. Від розуміння світових фінансових процесів, інформаційного забезпечення та вміння ефективно використовувати сучасний грошово-кредитний інструментарій значною мірою залежить успіх та місце суб'єктів політико-економічних відносин у світовій ієрархії. У зв'язку з цим для держави, яка претендує зайняти належне місце в глобальному просторі, особливо актуальною стає підготовка фахівців, здатних аналізувати такі економічні явища, як фінанси, гроші, грошовий ринок та кредит, осмислювати зміни в їхньому функціонуванні та виробляти адекватні підходи в сучасній економічній політиці, а розвиток ринкових відносин зумовлює підвищення ролі фінансів, грошей і кредиту в різних галузях економіки України. Наукове розуміння проблем фінансів, грошей, грошового обігу, кредитних відносин, податкових і бюджетних є необхідною складовою становлення професійних економічних знань студентів. Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих бакалаврів та спеціалістів з економіки відводиться навчальній дисципліні "Фінанси, гроші та кредит". Мета навчального курсу "Фінанси, гроші та кредит" є формування системи базових знань з теорії фінансів, грошей, кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового та фінансового ринків як теоретичної основи державної монетарної, валютної, податкової та бюджетної політики розвитку банківської справи та ринку фінансових послуг; формування спеціальних знань і практичних навичок з питань організації фінансових відносин та їх функціонування на макро- і мікроекономічному рівнях. Предметом дисципліни "Фінанси, гроші та кредит" є: - вивчення теоретичних аспектів функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, валюта, кредит, грошовий, фінансовий та валютний ринки і визначення на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності банків, грошової, валютної, кредитної та банківської систем; - вивчення теоретичних аспектів функціонування та розвитку фінансів в умовах ринкової економіки; діяльності податкової та бюджетної систем, набуття практичних навичок з питань формування та використання державних доходів, утворення і розподілу грошових доходів підприємницьких структур; організації інфраструктури фінансового ринку та фінансового механізму зовнішньоекономічних відносин. Дисципліна "Фінанси, гроші та кредит" тісно поєднана з такими економічними курсами, як економічна теорія, теорія фінансів, державне регулювання економіки і прогнозування, макроекономіка, ринок фінансових послуг, фондовий ринок, банківські операції, міжнародні фінанси. Завдання дисципліни - дати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо сутності та функцій таких категорій, як "фінанси", "гроші", "кредит", зміст основних теорій грошей, поняття грошового обігу, грошових потоків, монетарного та фінансового ринків, грошових та валютних систем, основ кредитних, розрахункових, валютних, податкових та бюджетних відносин, тобто сформувати у студентів теоретичну базу для наступного оволодіння практикою використання грошово-кредитних та фінансових інструментів в бізнесі та в системі регулювання економіки України.
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/6198
Appears in Collections:Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зміни в ФГК кінцеві.pdfМетодичні матеріали2.21 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.