Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5716
Title: Практикум з фізіології рослин
Other Titles: Практикум з фізіології рослин
Authors: Голодрига, Оксана Володимирівна
Keywords: Водообмін
ферменти
макробіомолекули
фотосинтез
дихання
мінеральне живлення
онтогенез
стійкість рослин
Issue Date: 2016
Publisher: Уманський НУС
Citation: Практикум з фізіології рослин
Abstract: Фізіологія рослин – це наука, яка вивчає процеси життєдіяльності рослинних організмів, відкриває можливості пізнання змін, які відбуваються в них під впливом природних і антропогенних чинників, є теоретичною основою інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур і забезпечує обґрунтований своєчасний контроль та управління ростом і розвитком рослин, формування врожаю та його якості. Тобто вона основана на закономірностях життя рослин у зв’язку з умовами їх існування і розробляє шляхи керування ними з метою оптимізації продуктивності культурних рослин, збереження і процвітання рослинного світу планети.. Усю сукупність хімічних процесів та хімічний склад рослин, які складають життєдіяльність рослинного організму, вивчає біохімія рослин. Ці дві науки органічно пов’язані між собою і тому їх вивчення у комплексі цілком обгрунтоване та закономірне. Дисципліна “Фізіологія рослин з основами біотехнології” є теоретичною основою для вивчення слідуючих дисциплін: агрохімія, землеробство, рослинництво, кормовиробництво, овочівництво, плодівництво, селекція, насінництво, лісівництво, фітопатологія, ентомологія, інтегрований захист рослин, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва та ін. Методологія навчання з фізіології та біохімії рослин основана на уявленнях про рослинний організм як складну саморегулювальну систему і викладається на різних структурних рівнях – від макромолекул до цілої рослини. Метою навчальної дисципліни є вивчення фізіологічних та біохімічних процесів рослинного організму в онтогенезі та їх залежності від зовнішніх факторів, що є теоретичною основою технології вирощування, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції та фізіологічних основ біотехнології. Вивчаючи фізіологію рослин, слід особливу увагу звертати на фізіологічне обгрунтування одержання максимально можливого врожаю за умов обмежених ресурсів у сільському господарстві. Необхідно формувати в студентів, як майбутніх спеціалістів, фундаментальні знання із структурно-функціоної організації рослинних систем різних рівнів, основні закономірності життєвих функцій рослин та їх механізмів, уміння управляти продукційним процесом сільськогосподарських культур. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: - принцип структурно-функціональної організації внутрішньо-клітинних процесів у рослин і дії первинних механізмів, на яких базуються фізіологічні процеси, їх координація і регуляція в зв’язку з навколишнім середовищем; - взаємозвязок між різними фізіологічними та біохімічними процесами, їх роль у житті рослин та шляхи їх регулювання в онтогенезі з метою підвищення урожайності та покращення якості продукції; - фізико-хімічну суть фізіолого-біохімічних процесів рослинного організму; - основні фізіологічні показники, що характеризують стан рослин в конкретних умовах вирощування; - шляхи управління процесами фотосинтезу, дихання, росту і розвитку рослин, стійкість до несприятливих умов середовища; - шляхи підвищення ефективності використання кліматичних та грунтових ресурсів зеленими рослинами в агрофітоценозі; - фізіологічні шляхи захисту рослин від іонізуючої радіації, а також від забруднення атмосфери, грунту і води промисловими відходами, нераціональним використанням добрив, пестицидів, фізіологічно активних речовин тощо; - фізіологічні основи селекції рослин та фізіолого-біохімічні тестери прогнозування біологічних властивостей посівного матеріалу; - біохімічні та фітометричні показники посівів основних сільськогосподарських культур, динаміку зміни оптимальних значень основних фізіологічних показників в процесі росту і розвитку рослин та методи контролю і управління продукційним процесом формування високої врожайності посівів; - фізіологічні основи біотехнології в рослинництві. Студент повинен вміти: - оцінювати фізіологічний стан рослин і створювати всі умови для успішного їх росту, розвитку та формування максимально можливого врожаю йта якісної продукції за конкретних умов господарства; - використовувати основні фізіологічні показники рослин для створення структуризованої бази даних, що характеризує потоки і елементи системи “грунт-рослина-клімат-продуктивність”; - визначати основні біохімічні і фітометричні показники окремої рослини і посіву загалом, а також градієнт лімітуючих факторів їх росту і розвитку; - розробляти заходи і визначати засоби оптимізації умов використання рослинами факторів їх життя та ресурсів господарства; - здійснювати контроль, прогноз та управління продукційним процесом формування запрограмованої врожайності. Мета навчальної практики – сформувати в студентів уміння самостійно досліджувати найважливфші параметри росту і розвитку рослин та агрофітоценозів за природних умов.
Description: Практикум з фізіології рослин
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/5716
Appears in Collections:1.3.5. Фізіологія рослин
Навчально-методичне забезпечення кафедри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практикум з фізіології рослин .pdf
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.accessRestricted???
Практикум з фізіології рослин для студентів факультету лісового і садово-паркового господарства1.21 MBAdobe PDFView/Open 


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.