Please use this identifier to cite or link to this item: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1477
Title: Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою укр. гарячий
Other Titles: Аспекты внутренней формы фразеологизмов с ключевой лексемой укр. гарячий.
The Aspeets of Inner Forms of Phraseologieal Units with the Key Lexieal Component Ukr.гарячий
Authors: Бечко, Яна Валеріївна
Keywords: фразема
внутрішня форма
ключове слово
смисловий розвиток
структура
семантема
багатозначність
фразема
внутренняя форма
ключевое слово
смысловое развитие
структура
семантема
многозначность
idiom
inner form
key lexical component
sense development
structure
semanteme
polysemy
Issue Date: 2013
Publisher: Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки
Citation: Бечко Я.В. Аспекти внутрішньої форми фразеологізмів з ключовою лексемою укр. гарячий / Я.В. Бечко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 1 (250). – С. 8-11.
Abstract: У статті аналізуються особливості внутрішньої форми фразеологізмів, що включають полісемантичний ад’єктив термічної семантики укр. гарячий, а також розглядаються такі аспекти внутрішньої форми фразеологічних одиниць, як прозорість, образність, метафоричний та метонімічний характер. Автор з’ясовує, як внутрішня форма досліджуваних фразеологізмів співвідноситься з тими чи іншими фразеологічно пов’язаними вторинними значеннями відповідної ключової лексеми, а також визначає семантичний і фразеотвірний потенціал багатозначного ад’єктиву термічної семантики укр. гарячий, відповідно до здатності згаданої лексеми передавати, зокрема у вторинному використанні, дуже широкий спектр значень, які належать до різних семантичних сфер і вираження яких прямо чи опосередковано мотивується термічною семантикою. Автор залучає до розгляду не лише ідіоматичні фраземи номінативного та предикативного характеру, а й порівняльні звороти, прислів’я та приказки, усталені мовленнєві формули, в яких ключовим компонентом виступає багатозначний прикметник високотемпературної семантики укр. гарячий. Аспекты внутренней формы фразеологизмов с ключевой лексемой укр. гарячий. В статье анализируются особенности внутренней формы фразеологизмов, включающих полисемантический адъектив термической семантики укр. гарячий, а также рассматриваются такие аспекты внутренней формы фразеологических единиц, как прозрачность, образность, метафорический и метонимический характер. Автор выясняет, как внутренняя форма исследуемых фразеологизмов соотносится с теми или иными фразеологически связанными вторичными значениями соответствующей ключевой лексемы, а также определяет семантический и фразеопроизводный потенциал многозначительного адъектива термической семантики укр. гарячий, согласно способности данной лексемы передавать, в частности во вторичном использовании, очень широкий спектр значений, которые принадлежат к разным семантическим сферам и выражение которых прямо или косвенно мотивируется термической семантикой. Автор анализирует не только идиоматические фраземы номинативного и предикативного характера, но и сравнительные обороты, пословицы и поговорки, устоявшиеся речевые формулы, в которых ключевым компонентом выступает многозначительный адъектив высокотемпературной семантики укр. гарячий. The author analyses the peculiarities of the inner form of idioms which include polysemantic adjective of thermal semantics Ukr. гарячий and considers such features of inner form of phraseological units as clarity, imagery, metaphoric/metonymic nature. The author also finds out how the inner form of these phraseological units correlate with phraseological meanings of the key lexical component and defines semantic and phrase forming potential of polysemantic adjective of thermal semantics Ukr. гарячий, according to its ability to transfer, particularly in its secondary use, a wide variety of meanings referring to different semantic spheres and their expressing is directly or indirectly motivated by thermal semantics. The author conducts the research using not only nominative and predicative idiomatic phraseological units, but also comparative phrases, proverbs, speech formulae with the key lexical component - polysemantic adjective of thermal semantics Ukr. гарячий.
Description: стаття у фаховому виданні
URI: http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/1477
Appears in Collections:Наукові матеріали кафедриItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.